• Vrachtbrieven expert
  • Standaard en maatoplossingen
  • Beste prijs
  • Gratis verzending

Privacy

CMRfabriek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we u op een heldere en transparante wijze informeren  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CMRfabriek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

► Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

► Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

► Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

► Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

► Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

► Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CMRfabriek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ADC Hazenberg B.V. – CMRfabriek
Esschebaan 25
5282 JK Boxtel
info@adchazenberg.nl 

088 088 82 00

 


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door CMRfabriek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

► Administratieve doeleinden;

► Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

► Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

► De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CMRfabriek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

► Bedrijfsnaam;

► Voornaam;

► Tussenvoegsel;

► Achternaam;

► (Zakelijk) Telefoonnummer;

► (Zakelijk) E-mailadres;

► Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door CMRfabriek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door CMRfabriek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

► Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

► Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan drukkerij Hazenberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

► Bedrijfsnaam;

► Voornaam;

► Tussenvoegsel;

► Achternaam;

► Geslacht;

► E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CMRfabriek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door CMRfabriek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

► Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

► Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan drukkerij Hazenberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

► Bedrijfsnaam;

► Voornaam;

► Tussenvoegsel;

► Achternaam;

► Telefoonnummer;

► Geslacht            

► E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CMRfabriek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

► Het verzorgen van de internetomgeving van de HDprint en CMRfabriek webshops;

► Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

CMRfabriek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

► Alle personen die namens CMRfabriek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

► We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

► Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

► We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

Contact met één van onze adviseurs

Naast de standaard vrachtbrieven leveren wij ook diensten zoals DTP werkzaamheden. Dat houdt in dat wij de vrachtbrieven kunnen voorzien van uw bedrijfslogo, en o.a. uw eigen bedrijfsgegevens drukken op deze vrachtbrieven. Heeft u een wijziging op uw huisstijl wat invloed heeft op uw briefpapier, visitekaart? Dan kunnen wij dit eveneens voor u wijzigen. Heeft u nog een eigen huisstijl? Wij maken graag een voorstel, ook voor andere producties in uw huisstijl lijn. Zoals deurstickers, raamstickers, belettering en aanvulling van producties voor op kantoor, geheel nieuw: kunst op kantoor.

Bel 088 088 82 00 Vraag je maatwerk offerte aan